Bronze Dagger

Images:

gw2-bronze-daggergw2-bronze-dagger-2gw2-bronze-dagger-3

Set:

Slot Item Name Trading Post Preview Code
Dagger GW2 TP [&AgHLPAAA]

Where to Obtain:

Weaponsmith: 1 Bronze Dagger Hilt + 1 Bronze Dagger Blade  + 1 Green Inscription