Diamond Aegis

Images:

gw2-diamond-aegis-shield-1gw2-diamond-aegis-shield-2gw2-diamond-aegis-shield-3

Set:

SlotItem NameTrading PostPreview Code
Shield[&AgEaUgAA]

Where to Obtain:

Hall of Monuments reward – 11 reward points