Mini Cobalt Great Jungle Wurm

Images:

Mini Cobalt Great Jungle WurmMini Cobalt Great Jungle Wurm Size

Set:

SlotItem NamePreview Code
MiniMini Cobalt Great Jungle Wurm[&AgHOwgAA]

Where to Obtain:

Gem Store Great Jungle Wurm 3-Pack – 300 Gems