Mini Crimson Great Jungle Wurm

Images:

Mini Crimson Great Jungle WurmMini Crimson Great Jungle Wurm Size

Set:

SlotItem NamePreview Code
MiniMini Crimson Great Jungle Wurm[&AgHMwgAA]

Where to Obtain:

Gem Store Great Jungle Wurm 3-Pack – 300 Gems