Stygian Axe

Images:

gw2-stygian-axe-1gw2-stygian-axe-2gw2-stygian-axe

Set:

Slot Item Name Trading Post Preview Code
Axe [&AgEuUgAA]

Where to Obtain:

HOM Reward – 28 reward points